Vyhlásenie kandidátury pre voľby starostu obce Most pri Bratislave

Zoznam kandidátov na starostu obce Most pri Bratislave nájdete v priloženej prílohe.

Vyhlásenie kandidátury pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Zoznam kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva nájdete v priloženej prílohe.

Pozvánka na OZ

POZVÁNKA

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 2. októbra 2014 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave

 

P r o g r a m :

1.Otvorenie 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Oznámenie o začatí územného konania Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever

Oznámenie o začatí územného konania Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever

 

Viac informácií nájdete v prílohe

Oznámenie o žačatí územného konania verejnou vyhláškou a o nariadení ústného konania

Oznámenie o žačatí územného konania verejnou vyhláškou a o nariadení ústného konania "Novostavba Materskej školy Most pri Bratislave".

 

Vyhlášku nájdete v priloženej prílohe.

Separovanie odpadu - kov

Vážení občania!

V priebehu dnešného dňa, 23. 9. 2014 Vám budú doručené pracovníkmi spoločnosti AVE Bratislava, s. r. o. červené plastové vrecia. Tieto vrecia sú určené na separovanie kovov, podobne ako sa separuje papier a plasty.

 

Čo sa zbiera: kovové obaly, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov, sťahovacie časti z kelímkov od jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok.

OZNAM o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Most pri Bratislave

Starosta obce Ing. František Mastný vymenoval dňa 20. augusta 2014 zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Most pri Bratislave pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15. 11. 2014

p. Janu Cingelovú

Kontakt: tel.: 02 / 45 95 12 15 kl. 5
e-mail: ekonom@mostpribratislave.sk

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15.11.2014, Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave na svojom rokovaní dňa 4.9.2014 určilo pre nadchádzajúce voľby zriadenie jedného volebného obvodu s počtom poslancov 9.

 

Vyhlásenie k dopravnej situácií v našej obci

Vyhlásenie starostov obci Miloslavov, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave k dopravnej situácii. 

Vážení spoluobčania, 

Pozvánka na OZ

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 4.septembra 2014 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave  

P r o g r a m :

1.Otvorenie 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS