Zmena termínu zápisu detí do materskej školy a do 1. ročníka základnej školy

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zmeny sa dotkli aj náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Mení sa termín konania zápisu z februára na apríl príslušného kalendárneho roku. Zápis sa teda má uskutočniť v stanovenom termíne od 01.04.  do 30.04. kalendárneho roka.

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Strediska služieb škole

Mesto Senec vyhlasuje

 

v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

 

na obsadenie funkcie: riaditeľa Strediska služieb škole, Lichnerova 61, 903 01 Senec,

s predpokladaným nástupom od 01. 05. 2016.

 

Kvalifikačné predpoklady :

Seniori, pozor na podvodníkov!

Seniori, pozor na podvodníkov!

Vzhľadom na opakujúce sa prípady páchania trestnej činnosti na senioroch, by Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Senci chcelo upozorniť starších občanov, aby boli najmä
v tomto období ostražití a dávali si pozor:

Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – záverečné stanovisko

Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania obci Most pri Bratislave záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy“.

 

Schválený strategický dokument je zverejnený na webovom sídle www.enviroportal.sk.

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava doručil dňa 12. 1. 2016 Ministerstvu životného prostredia SR, odboru enviromentálneho posudzovania oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“.

 

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

 

Separovaný odpad

Vážení občania!

Obec Most pri Bratislave v súvislosti s novelou zákona o odpadoch zavádza od 1. 2. 2016 separovaný zber „jedlých olejov a tukov“ z domácností.

 

Viac informácií nájdete v priloženej prílohe

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS