Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s § 21 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 9a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na všetky miesta na lesných  pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

dňom 04. júla 2015 od 9. 00 do odvolania.

 

Celoštátne zmeny CP 2015-2016

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pre vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2015/2016, si vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platných cestovným poriadkom nejaké požiadavky, pripomienky, aby ste nám tieto zaslali do termínu 10.8.2015 na adresu jmartinovic@slovaklines.sk.

Oznam

Detská lekárka MUDr. Špaleková oznamuje, že nebude ordinovať od 1.7 -3.7. 2015.

Zastupuje lekárka v Dunajskej Lužnej.

Ordinačné hodiny sú vyvesené na dverách ambulancie.

Obecný úrad informuje o rekonštrukcii plynového potrubia na ulici 29. augusta a Poľnej ulici.

Obecný úrad informuje o rekonštrukcii plynového potrubia na ulici 29. augusta a Poľnej ulici.

Výzva na odstránenie buriny

Obec Most pri Bratislave v rámci výkonu kontrolnej činnosti zistila, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú VZN obce Most pri Bratislave č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území obce Most pri Bratislave.

Stavebné povolenie na uskutočnenie vodných stavieb Supermarket TESCO Most pri Bratislave

Stavebné povolenie na uskutočnenie vodných stavieb Supermarket TESCO Most pri Bratislave

Záverečný účet 2014

Záverečný účet 2014

Vývoz biologicky rozložitelného odpadu

Vážení občania!

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa v celej obci Most pri Bratislave (vrátane miestnej časti Studené) bude vykonáva každý pondelok.

 

Prvý krát to bude v pondelok 8. 6. 2015 v priebehu dňa.

 

Vyvážať sa bude nasledovný odpad:

     - tráva a zbytky rastlín,

     - zbytky ovocia a zeleniny,

     - kávový a čajový odpad,

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS