Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení
z v o l á v a m
zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční
dňa 16. februára 2017 (štvrtok) o 18.00 hod.
v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave

P r o g r a m :

1. Otvorenie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dňa 23.2.2017 bude na uliciach 29.augusta, Bazálková a Malinovo-Studené,Majoránová, Mätová a Studené prerušená dodávka elektrickej energie.

Pre presný zoznam dotknutých domov si stiahnite priloženú prílohu.

Výzva - Orez drevín v ochrannom pásme elektrických sietí

Západoslovenská distribučná vyzýva na orez drevím v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok. 

Bližšie informácie nájdete v prílohe

Rozhodnutie URSO

Rozhodnutie URSO o maximálnej cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS