Mimoriadna informácia pre verejnosť - Slovnaft

V dňoch 21. až 23. januára 2015 budú v areáli spoločnosti Slovnaft vykonávané plánované prefuky kotla K3 v Teplárni, ktoré bude sprevádzať zvýšená hladina hluku. Prefuky sú nevyhnutné po oprave kotla, aby sa zamedzilo preniknutiu mechanických nečistôt do vnútra zariadenia a spôsobiť jeho poškodenie.

SMS oznamy

Vážení občania,

naša obec disponuje zariadením,  prostredníctvom ktorého je možné zasielať vybrané obecné oznamy formou SMS správy občanom obce, alebo len časti občanov obce (napr. na konkrétnej ulici).  Aby bolo možné tieto SMS správy zasielať je potrebné, aby ten kto má záujem o zasielanie správ zaregistroval svoje  mobilné telefónné číslo na mailovú adresu oznam@mostpribratislave.sk , + doplnil ulicu na ktorej býva.

 

Dôležité - DOTAZNÍK

Vážení obyvatelia obce Most pri Bratislave,

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka za účelom zistenia Vašej doterajšej spokojnosti, názorov a požiadaviek na budúci rozvoj obce,ktoré prispejú k tvorbe strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave. Vaše odpovede sú dôležitým aspektom pre vypracovanie stratégie, programovej časti dokumentu a ovplyvnia budúci rozvoj obce Most pri Bratislave. Dotazník je anonymný a informácie budú použité len na účely spracovania strategickej časti dokumentu.

Vývoz odpadu pre rok 2015

Vážení občania, v pravom stĺpci stránky nájdete podrobný kalendár vývozu odpadu v našej obci a časti Studene pre rok 2015.

Dotácia BSK

Bratislavský samosprávny kraj poskytol obci Most pri Bratislave v zmysle svojho Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja dotáciu vo výške 5 000,- EUR na úhradu časti nákladov na projekt:

 

„Spevnenie základov budovy materskej školy + výmena dažďových žľabov a zvodov, oplechovanie atiky. „

 

Na uvedenom projekte sa okrem Bratislavského samosprávneho kraja podieľala obec sumou 1 709,20 EUR.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o využívaní územia a umiestnení stavieb pre stavbu "IBV Most pri Bratislave"

V prílohe nájdete verejnú vyhlášku - Rozhodnutie o využívaní územia a umiestnení stavieb pre stavbu "IBV Most pri Bratislave"

Verejná vyhláška

Vyhlášku nájdete v priloženej prílohe.

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS