Dotácia BSK

Bratislavský samosprávny kraj poskytol obci Most pri Bratislave v zmysle svojho Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja dotáciu vo výške 5 000,- EUR na úhradu časti nákladov na projekt:

 

„Spevnenie základov budovy materskej školy + výmena dažďových žľabov a zvodov, oplechovanie atiky. „

 

Na uvedenom projekte sa okrem Bratislavského samosprávneho kraja podieľala obec sumou 1 709,20 EUR.

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A

na základe § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 10. decembra 2014 (streda) o 18.00 hod.

(poslanci sa stretnú o 17.30 hod.)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o využívaní územia a umiestnení stavieb pre stavbu "IBV Most pri Bratislave"

V prílohe nájdete verejnú vyhlášku - Rozhodnutie o využívaní územia a umiestnení stavieb pre stavbu "IBV Most pri Bratislave"

Vianočné mini trhy

Pozývame všetkých predajcov, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky (nie alkoholické a nealkoholické nápoje) na Vianočných mini trhoch v obci Most pri Bratislave.

Trhy sa uskutočnia 13. 12. 2014 pred kultúrnym domom od 9.00 hod. .

Žiadame záujemcov aby svoju účasť na trhoch nahlásili na obecný úrad, t. č. 45 95 12 15, alebo na mail starosta@mostpribratislave.sk.

 

Nájomné za predajnú plochu – 0,- EUR.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa sťahuje

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok oznamuje, že pracovisko Senec bude od 22.12.2014 sídliť na adrese Krátka 1, Senec. 

Z dôvodu sťahovania pracoviska Senec budú stránkové hodiny pre verejnosť upravené nasledovne: 

Od 15.12.2014 do 19.12.2014 z technických príčin na Trnavskej ulici 1 (vedľa LIDLU) zatvorené. 

Od 22.12.2014 sa klienti ÚPSVaR Senec vybavujú na novej adrese: Krátka 1, Senec. Nová adresa: ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec Krátka 1 903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené. 

Zber elektroodpadu

Ak vám doma zavadzajú staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia, máte možnosť zbaviť sa ich pohodlne, rýchlo a ekologicky! 

V  S T R E D U dňa 17. 12. 2014 v čase od 16.00 hod. pôjde po obci zberné auto firmy ANEO s.r.o.  Jej pracovníci budú elektroodpad zbierať po jednotlivých domoch a bytovkách. Žiadame Vás o vašu prítomnosť v domácnosti, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Oznámenie o konaní zhromaždenia

V obci Dunajská lužná sa bude dňa 1.12 konať blokáda vnútro obecných komunikácií Lipová a Pri Hrádzi pevnými zábranami a blokovanie vstupov zo štátnej cesty 1/63 (Hlavná) na komunikácie Orechová, Lipnická účastníkmi protestného zhromaždenia.

 

Viac informácií o pripravovanom zhromaždení nájdete v priloženej prílohe

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS