Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dňa 5.5.2015 bude v lokalite Zelená Voda prerušená dodávka elektrickej energie.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente

Pozvánka na Deň Zeme 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame na Deň Zeme, ktorý sa uskutoční 25.4.2015. 

 

Rozostavenie veľkoobjemových kontajnerov v obci

V našej obci budú dňa 17.4.2015 rozostavené veľkoobjemové kontajnery. 

Presné lokality, kde sa budú nachádzať nájdete v priloženej prílohe.

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 16. apríla 2015 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave  

 

P r o g r a m :

1.Otvorenie 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Voľba mandátovej komisie

4.Voľba návrhovej komisie

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca apríl 2015

V mesiaci apríl je v spoločnosti Slovnaft naplánovaná odstávka a nábeh 3 výrobných jednotiek. Počas odstavovania a nábehu technologických zariadení je možné ojedinele očakávať sprievodné zadymene.
V marci 2015 boli dňa 15. 3. 2015 v čase od 10.30 hod. do 11.00 hod. vykonané kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 72 dB bola zistená na kontrolných miestach ČS Slovnaft – ulica Svornosti o 10.30 hod. Najnižšia hodnota 42 dB bola nameraná na kontrolných miestach Podunajské Biskupice – Poľnonákup (Silo) o 10.50 hod.

Výzva na zabezpečenie stavebného materiálu a odpadu zo stavenísk na území obce

Obec Most pri Bratislave vyzýva stavebníkov, ktorí realizujú akúkoľvek výstavbu na území obce Most pri Bratislave, t. j.  v  k. ú. Most pri Bratislave a k. ú. Studené, aby  zabezpečili svoj stavebný materiál ako aj odpad tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných pozemkov a k ohrozovaniu zdravia občanov (hlavne za nepriaznivých poveternostných podmienok).

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na roky 2014 - 2020 - pripomienkovanie

Vážení obyvatelia obce Most pri Bratislave,

Predkladáme Vám návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na roky 2014-2020. Prosíme Vás, aby ste si ho pozorne prečítali a následne vyjadrili svoje názory a pripomienky. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Svoje pripomienky môžte vyjadriť na následovnej adrese: do 8.4.2015

https://docs.google.com/forms/d/18_sYotwFSW-h9_0ojqY6io-C21auVWNH0N9UQ5E...

 

Stanovisko k žiadosti - zabezpečenie prepravy žiakov

V priloženej prílohe nájdete stanovisko Slovak Lines k žiadosti o zabezpečenie prepravy žiakov.

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov

Vázení občania, v priloženej prílohe nájdete informácie o zmene termínov pre vývoz komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov.

 

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

V snahe predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení je realizátor výkopových a stavebných prác povinný pred každou aktivitou spojenou s výkopovými a stavebnými prácami v ochranných a bezpečnostných pásmach plynovodov postupovať podľa platného legislatívneho rámca.

Podrobné informácie nájdete v priložených dokumentoch

 

 

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS