Pozvánka na súťaž vo varení gulášu

Srdečne Vás pozývame na 

5. ročník súťaže vo varení gulášu

ktorá sa uskutoční

dňa 20. septembra 2014 od 10:00 hod.

v priestoroch športového areálu obce Most pri Bratislave.

Program

Tešíme sa na Vás!

* Kliknutím na obrázok si zobrazíte jeho väčšiu verziu

Pozvánka - výročie SNP

Srdečne Vás pozývame na 

Výročie SNP

ktoré sa uskutoční

dňa 29. augusta 2014 od 18:00 hod.

v priestoroch športového areálu obce Most pri Bratislave.

Program

Tešíme sa na Vás!

* Kliknutím na obrázok si zobrazíte jeho väčšiu verziu

Oznámenie verejnou vyhláškou - vedenie VVN

Oznam nájdete v priloženej prílohe.

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
    
 sa konajú dňa 15. novembra 2014

V zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v obci Most pri Bratislave
ku dňu 21.08.2014 je 2555 obyvateľov.

 

                                Ing. František Mastný
                                        starosta obce  

Oznam

Obecný úrad Most pri Bratislave oznamuje, že rokovanie obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave bolo presunuté z 21. 8. 2014 na 4. 9. 2014.

Zubná ambulancia - oznam

MUDr. Ingrid Lembaková oznamuje, že počas rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia v Moste pri Bratislave od 18.8. do 28.8.2014 bude zastupovanie zabezpečené zdravotníckým zariadením na Drieňovej ulici 38 v Bratislave (zubná pohotovosť). 

Ordinačné hodiny:

PO: 12:00 - 16:00

UT-ŠT: 08:00 - 13:00

PI: 08:00 - 12:00 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie 2014-2018

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je vyhradené obecnému zastupiteľstvu určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné  obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.

Obecné zastupiteľstvo v Moste pri Bratislave určuje  rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok na  celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2014 – 2018.

 

V Moste pri Bratislave 15.8.2014

Oznam

Obvodná lekárka MUDr. Krajčíková oznamuje, že od 18.8.2014 do 2.9.2014 bude čerpať dovolenku.

Zastupuje MUDr. Pokorná v Tomášove.

Newsletter a SMS oznamy

Vážení občania,

naša obec disponuje zariadením,  prostredníctvom ktorého je možné zasielať vybrané obecné oznamy formou SMS správy občanom obce, alebo len časti občanov obce (napr. na konkrétnej ulici).  Aby bolo možné tieto SMS správy zasielať je potrebné, aby ten kto má záujem o zasielanie správ zaregistroval svoje  mobilné telefónné číslo na mailovú adresu oznam@mostpribratislave.sk , + doplnil ulicu na ktorej býva.

Návrh VZN 3/2014

Obec Most pri Bratislave podľa § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

Článok 1

(1) Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Most pri Bratislave - Zmeny a doplnky 2013.

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS