Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Označovanie stavieb súpisným a orientačným číslom !!!

Dátum: 27.02.2024
Autor: Katarína Dimoulatos
Označovanie stavieb súpisným a orientačným číslom !!!

Od 1.3.2024 bude Slovenská pošta doručovať zásielky aj v časti Zelená voda, preto vyzývame obyvateľov aj tejto časti, aby mali nehnuteľnosti označené číslom, buď priamo na stavbe alebo na poštovej schránke alebo na plote.

Neoznačeným nehnuteľnostiam nie je možné doručiť zásielky.

 

Podľa Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. je obec povinná určiť súpisné a orientačné číslo každej budove nachádzajúcej sa na území obce. V zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries vyplýva vlastníkovi budovy povinnosť mať viditeľne označenú budovu súpisným a s orientačným číslom.

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 2c  Číslovanie budov

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. 

V prípade, že stavba nie je riadne označená súpisným a orientačným číslom vzniká problém s doručovaním poštových zásielok a pošta vracia zásielky späť odosielateľovi. 

Takisto je potrebné si nahlásiť v ostatných inštitúciach /Sociálna poisťovňa, banky, mobilní operátori a iné spol., ktoré Vám poskytujú služby/ kompletnú adresu s názvom ulice a súpisným a orientačným číslom. Ak nemáte červenú tabuľku s orientačným číslom, stačí napísať e-mail na matrika@mostpribratislave.sk 

Zároveň je potrebné si aktualizovať doklady- občiansky preukaz, aby boli zhodné údaje adresy na dokladoch s údajmi pri doručovaní zásielok a vyplácaní poštových poukážok. (stačí si prísť na matriku pre potvrdenie a výmena OP bude na polícií zdarma)

Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave. Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené; to neplatí, ak je iný dôvod na ponechanie súpisného čísla alebo orientačného čísla.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Obec môže rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého vzoru.

Od 1.3.2024 bude Slovenská pošta doručovať zásielky aj v časti Zelená voda, preto vyzývame obyvateľov aj tejto časti, aby mali nehnuteľnosti označené číslom, buď priamo na stavbe alebo na poštovej schránke alebo na plote. Neoznačeným nehnuteľnostiam nie je možné doručiť zásielky.

 

Ďakujeme za spoluprácu, uľahčite prácu doručovateľkám!