Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

SÚBOR
Dátum: 05.02.2024
Autor: Obec Most pri Bratislave
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

P O Z V Á N K A

 

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 8. februára 2024 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej sále obecného úradu v Moste pri Bratislave.  

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Program rokovania Obecného zastupiteľstva
 6. Správa z rokovania Obecnej rady zo dňa 5.2.2024
 7. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 25.1.2024
 8. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave
 9. Logistický park pre malé a stredné firmy v Moste pri Bratislave
 10. Spätná rekultivácia územia dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch v k.ú. Most pri Bratislave
 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za II. polrok 2023
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za I. polrok 2024 – 1. kontrola
 13. (Návrh) Dodatok č. 4 k VZN 6/2014 (NÁVRH) o určení názvov ulíc na území obce Most pri Bratislave
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Most pri Bratislave – Lenka Mazanovská, Radka Šabíková, Mária Gregušová. Eva Kotercová, Ing. Peter Greguš
 15. Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku – Ing. Henrieta Kocipak a Mykola Kocipak
 16. Návrh na zmenu účelu využitia pozemku KNC 1606/144, k.ú. Most pri Bratislave zmenou ÚP zmenami a doplnkami – Ing. Jana Čuchtová
 17. Žiadosť o aktualizáciu Územného plánu obce – Dolné zeme s.r.o., M. R. Štefánika 716, 900 46 Most pri Bratislave
 18. Žiadosť o zaradenie pozemkov do územného plánu – Ing. Daniel Šavel, Bc. Matúš Alžbetkin, Ing. Pavol Pažitnaj, Ing. Otto Tokár, Peter Krígler
 19. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce – Západoslovenská energetika, a.s.
 20. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku registra E KN č.2302 – Tomáš Tichý
 21. Žiadosť o zmenu času prenájmu sály KD – Eva Micheller
 22. Žiadosť o predĺženie nájmu reklamného miesta – Slovanet
 23. Žiadosť o dotáciu – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Základná organizácia Senec
 24. Petícia vlastníkov nehnuteľností na ul. Slnečná, Súmračná, Mesačná a Zadné záhrady v k.ú. Most pri Bratislave
 25. SYSTEM-DIGITAL s.r.o. - licencia k aplikácii Digi-Správa
 26. Rôzne
 27. Diskusia
 28. Záver

 

 

                                                                                                     Mgr. Katarína Rentková, PhD.

                                                                                                               starostka obce

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na OZ Veľkosť: 178.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.2.2024