Obec Most pri Bratislave
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
     


P O Z V Á N K A


na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení


z v o l á v a m


zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční


dňa 13. februára 2020 (štvrtok) o 18.00 hod.
v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave.


P r o g r a m :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Program rokovania obecného zastupiteľstva
6. Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 6. 2. 2020
7. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 12. 12. 2019
8. Matej Molčan a Marína Molčan Matejová – Zámer kúpy parciel vo vlastníctve obce Most pri Bratislave
9. Občianske združenie X-KEMP – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy
10. Orange Slovensko a. s. – Vypovedanie zmluvy o nájme zo strany obce Most pri Bratislave
11. Mgr. Ingrid Skalická, Ing. Jozef Tanzer – Žiadosť o zámenu nehnuteľnosti, pozemkov v katastrálnom území Most pri Bratislave a Studené
12. Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Most pri Bratislave za rok 2018
13. Správa hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za rok 2019
14. Návrh na zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave
15. Návrh VZN č. 1/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

 


Ing. František Mastný
starosta obce