Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
          
15.04.2019
Autor: Michal Jachym

P O Z V Á N K A


na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m


zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční
dňa 18. apríla 2019 (štvrtok) o 18.00 hod.
v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave.


P r o g r a m :


1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Program rokovania obecného zastupiteľstva
6. Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 11. 4. 2019
7. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 2. 2019
8. Pardalis s. r. o. – Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena
9. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce v roku 2019
10. Ing. Henrieta Kocipak a Mykola Kocipak – Návrh na odkúpenie pozemku
11. RABIR, s. r. o. – Žiadosť o prenájom pozemku na reklamnú tabuľu
12. R&F Slovakia, s. r. o. – Žiadosť o zriadenie vecného bremena na vedenie verejného vodovodu
13. K&K Real Estate III. s. r. o. – Žiadosť o vydanie súhlasu a zriadenie vecného bremena za odplatu na uloženie elektrického kábla z dôvodu zriadenia NN prípojky
14. Domov pre seniorov Golden Age, o. z. – Memorandum o spolupráci
15. Ing. Ján Mieres – Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov vo vlastníctve obce Most pri Bratislave – Znalecký posudok č. 13/2019
16. Verejná obchodná súťaž – návrh na zrušenie
17. Návrh na prenájom pozemkov
18. Blanka Slebodníková – Žiadosť o zvláštne užívanie – zaujatie verejného priestranstva
19. Nárh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Záver

 


Ing. František Mastný
starosta obce


Súbory na stiahnutie:
Pozvánka OZ 578 kB 15.04.2019

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.