Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy
      
05.03.2019
Autor: Obec Most pri Bratislave

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční dňa

10. 4. 2019 o 15.30 hod. v priestoroch školy

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní v tento deň prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a súčasne:

 • doniesť rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz rodiča preukazujúci trvalé bydlisko v obci Most pri Bratislave
 • v prípade, že je dieťa zverené do opatery len jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné doložiť súdne rozhodnutie a súčasne súhlas druhého rodiča so zapísaním dieťaťa do našej školy s overeným podpisom
 • vyplnené tlačivá, ktoré sú dostupné na stránke školy (žiadosť o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie, protokol o zápise, zápisný lístok do školského klubu detí, súhlas na spracovanie osobných údajov)

https://zs-mostpribratislave.edupage.org/a/tlaciva

 • v prípade, že rodič žiada odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, je nutné k žiadosti o odklad priložiť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 

Budúci prváci môžu od 1. ročníka navštevovať:

 • výučbu anglického jazyka
 • záujmové útvary pri ZŠ
 • školský klub detí pri ZŠ

 

Škola ponúka:

 • získanie počítačovej a finančnej gramotnosti
 • multimediálnu výučbu v kvalitne vybavených triedach
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • rozvoj komunikačných zručností
 • zameranie školy na zvyšovanie umeleckých zručností
 • bohatú činnosť školského klubu detí
 • úzku spoluprácu s zariadením výchovného poradenstva a prevencie, školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom
 • prácu v záujmových krúžkoch so športovým, umeleckým a prírodovedným zameraním
 • možnosť navštevovať ZUŠ – detašované pracovisko ZUŠ Ivanka pri Dunaji v priestoroch našej ZŠ (odbor výtvarný, hra na klavíri, hra na gitare, hra na husliach)

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 02/45951114, na našej internetovej stránke https://zs-mostpribratislave.edupage.org/ , prípadne osobne.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.