Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Oznámenie o prijímaní  žiadostí  na predprimárne vzdelávanie  v materskej škole
           
05.03.2019
Autor: Obec Most pri Bratislave

Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. zákonných zástupcov detí a verejnosť, že žiadosti  na prijatie dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie do materskej školy k septembru 2019 sa budú prijímať v budove MŠ na ul. 29.augusta 384

 

od 6.5.2019 do 10.5.2019 v čase od 14.00 h do 17.00 h

 

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovom sídle materskej školy: www.mosticata.sk

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 13, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30.06.2019.

 

Podľa § 28 a § 59 ods. 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne prijíma dieťa mladšie ako tri roky a prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Riaditeľka deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

V prípade zvýšeného záujmu sa budú prednostne prijímať deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v obci Most pri Bratislave a budú spĺňať tieto kritéria:

- deti, ktoré neboli prijaté minulý školský rok a spĺňajú vyššie uvedené podmienky, v poradí

od najstaršieho

- súrodenci už umiestnených detí, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky

 

Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke k nahliadnutiu  občiansky preukaz a rodný list dieťaťa za účelom overenia uvedených údajov. Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.Komentáre

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.