Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy v Moste pri Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy v Moste pri Bratislave
         
28.06.2018
Autor: Obec Most pri Bratislave

      Obec Most pri Bratislave  v zmysle  § 4 ods. 1  zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov   vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

 Základnej školy v Moste pri Bratislave

s  nástupom od  1. septembra 2018

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných  zamestnancov
 • vykonanie 1. atestácie
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie, bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

 

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania s písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
 • stručný písomný návrh koncepcie  rozvoja školy
 • štrukturovaný životopis
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca

 

     Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať v obálke označenej „ VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZŠ“ - NEOTVÁRAŤ  do 23.07.2018 do 12.00 hod. na adresu: Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96/98, 900 46 Most pri Bratislave.

    Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.