Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

SÚBOR
Dátum: 12.06.2023
Autor: Obec Most pri Bratislave
Táto novinka bude 15.06.2033 stiahnutá z webu.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 15. júna 2023 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej sále obecného úradu  v Moste pri Bratislave.  

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Program rokovania Obecného zastupiteľstva
 6. Správa z rokovania Obecnej rady zo dňa 8.6.2023
 7. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 27.4.2023
 8. Vasil Geletej – Odvolanie
 9. (Návrh) VZN č. 3/2023 o zákaze umiestnenia kasín a herní na území obce Most pri Bratislave
 10. (Návrh) VZN č. 4/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
 11. (Návrh) VZN č. 5/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Most pri Bratislave
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave
 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavej kontrolórky obce Most pri Bratislave na II. polrok 2023
 14. (Návrh) Zásady hospodárenia s majetkom obce Most pri Bratislave
 15. (Návrh) Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Most pri Bratislave
 16. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Most pri Bratislave k záverečnému účtu obce Most pri Bratislave
 17. Záverečný účet obce za rok 2022
 18. Základná škola M.R. Štefánika – žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte školského klubu detí na rok 2023
 19. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023
 20. Západoslovenská distribučná, a. s. – Zmluva o vecnom bremene
 21. Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu letnej športovej prípravy
 22. ALZA box – Žiadosť o prenájom pozemku
 23. Mykola Kocipák – Odkúpenie pozemku a vybudovanie autobusovej zastávky
 24. Žiadosť o súhlas s prijatím detí do letného tábora
 25. Rôzne
 26. Diskusia
 27. Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                     Mgr. Katarína Rentková, PhD.

                                                                                                               starostka obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na OZ Veľkosť: 172.5 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2023