Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis detí do materskej školy

Dátum: 31.03.2021
Autor: Obec Most pri Bratislave
Zápis detí do materskej školy

OZNÁMENIE o zápise detí do Materskej školy v Moste pri Bratislave, 29.augusta 384/2A, Most pri Bratislave na školský rok 2021/2022.

Zápis detí do materskej školy  sa uskutoční od 3.5. 2021 do 7.5.2021

V prípade pretrvávajúcej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením Covid – 19,  sa budú žiadosti prijímať bezkontaktne. V takomto prípade budete môcť žiadosť podať:

Elektronicky: na e-mailovú adresu /oskenovaná príloha/: riaditelka@mosticata.sk

Elektronicky: do elektronickej schránky materskej školy, prosterdníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Osobne: doručením do poštovej schránky materskej školy

Písomne poštou na adresu materskej školy

Pre zapísanie dieťaťa do materskej školy rodič vyplní a podľa pokynov odošle/doručí žiadosť, ktorú nájde na web stránke materskej školy.
Súčasne so žiadosťou je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že rodič žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musí priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
Dieťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Deti sú prijímané do materskej školy spravidla od troch do šiestich rokov veku.
Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy. 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka do 15. júna 2021.

 

Podmienky prijatia:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti ktoré dosiahnu do 31.8.2021 vek 3 roky
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 3. poradie od najstaršieho po naplnenie kapacity
 4. podanie žiadosti opakovane od času, kedy dieťa dovŕši vek 3 rokov
 5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

 

Riaditeľka materskej školy zverejňuje  podmienky prijímania detí do materskej školy  ustanovené

 v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré možno nazvať „zákonnými podmienkami“.

Na predprimárne vzdelávanie:

sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Okrem týchto zákonných podmienok riaditeľ materskej školy určí ostatné podmienky prijímania a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené. 

 Len ak je do materskej školy prijímané dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie zo zákona povinné, jeho prijímanie sa explicitne viaže na jeho trvalý pobyt, nie na trvalý pobyt jeho zákonných zástupcov,) kvôli spádovej materskej škole.

Prijímanie ostatných detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie ešte nie je povinné, nemožno viazať na ich trvalý pobyt.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

 1. poradie od najstaršieho po naplnenie kapacity
 2. podanie žiadosti opakovane od času, kedy dieťa dovŕši vek 3 rokov
 3. súrodenci detí už navštevujúcich materskú školu

 

                                                                                                                       Viera Raučinová

                                                                                                                             riaditeľka

                                                                                                                     

V Moste pri Bratislave 19.3.2021