Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor - stanovisko

SÚBOR
Dátum: 12.10.2020
Autor: Obec Most pri Bratislave
Zberný dvor - stanovisko

    

VEC: Otvorený list pre starostu obce Most pri Bratislave, Ing. Františka Mastného -
odpoveď


V úvode mi dovoľte predložiť pár faktov:


1. Obec Most pri Bratislave podala na Ministerstvo životného prostredia SR „Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“ v hodnote 328 961,42 EUR dňa 31. 8. 2018.


2. Obci Most pri Bratislave bola dňa 27. 11. 2018 doručená z Ministerstva životného prostredia SR „Výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.“
Jedným z dokladov ktorý mala obec predložiť mal byť dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a to v lehote do 10 pracovných dní od doručenia výzvy žiadateľovi, t. j. do 11. 12. 2018.


3. Obec Most pri Bratislave zaslala doplnenie „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok“ Ministerstvu životného prostredia SR dňa 11. 12. 2018 na základe doručenej výzvy. Teda nie je pravda že obec nereagovala na doručenú výzvu.


4. V doplnení žiadosti obec Most pri Bratislave v súvislosti oprávnenosti z hľadiska požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie uviedla:
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec vydal dňa 21. 9. 2018 pod č. OU-SC-OSZP-2018/013153-Gu „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“, v zmysle ktorého navrhovaná činnosť „Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proti vydaniu rozhodnutia sa odvolalo Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava.


5. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, zastúpené Marcelom Slávikom – predsedom združenia sa odvolalo voči „Rozhodnutiu Okresného úradu Senec zo dňa 21. 9. 2018 pod č. OU-SC-OSZP-2018/013153-Gu dňa 27. 10. 2018. V procese EIA malo združenie pripomienky k projektu zberného dvora, napr. parkovacie miesta riešiť formou podzemných garáží pod
objektami stavieb, využiť strechy parkovacích domov ako zatrávnené ihriská či outdoorové cvičiská, v okolí zámeru vybudovať lokálny parčík ktorý bude prístupný verejnosti a pod..


6. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec upovedomil obec o podanom odvolaní listom č. OU-SC-OSZP-2018/013153-upov. o odvolaní –Gu zo dňa 27. 11. 2018 (obec prevzala list dňa 10. 12. 2018) a súčasne požiadal obec aby sa vyjadrila k predmetnému odvolaniu.
Obec listom č. 2622/2018 zo dňa 19. 12. 2018 zaslala na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec stanovisko, v ktorom považuje odvolanie Združenia domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava za účelové a súhlasí s „Rozhodnutím Okresného úradu Senec vydaným v zisťovacom konaní zo dňa 21. 9. 2018 č. OU-SC-OSZP-2018/013153-Gu.


7. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec upovedomil obec o predložení odvolania odvolaciemu orgánu, listom č. OU-SC-OSZP-2018/013153-upovedom. o predl. odv.-Gu zo dňa 11. 1. 2019 (obec prevzala list dňa 7. 2. 2019). Odvolacím orgánom v tomto prípade bol Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.


8. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, listom č. OU-BA-OOP3-2019/023218-HAN zo dňa 1. 2. 2019 ( (obec prevzala list 7. 2. 2019) zamietol odvolanie Združenia domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec č. OU-SC-OSZP-2018/013153-Gu z 21. 9. 2018.


9. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec potvrdil dňa 9. 2. 2019 právoplatnosť „Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní“ v zmysle ktorého navrhovaná činnosť „Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydaného pod č. OU-SC-OSZP-2018/013153-Gu v znení „Rozhodnutia OU-BA-OOP3-2019/023218-HAN zo dňa 1. 2. 2019. Predmetné rozhodnutie Okresného úradu Senec nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 2. 2019.


10. Ako som uviedol v bode č. 2, obec mala predložiť na Ministerstvo životného prostredia SR doklady v lehote do 11. 12. 2018. Nemohla však predložiť právoplatné „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ v zmysle ktorého navrhovaná činnosť „Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydaného pod č. OU-SC-OSZP-2018/013153-Gu zo dňa 21. 9. 2018, pretože to nadobudlo právoplatnosť až 11. 2. 2019, o čom obec informovala Ministerstvo životného prostredia SR listom zo dňa 11. 12. 2018.


11. Obec zaslala právoplatné „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ Ministerstvu životného prostredia dňa 20. 2. 2019.


12. Predloženie požadovaných dokladov nezakladalo nárok na poskytnutie dotácie, ale len pokračovanie v konaní o ŽoNFP, o výsledku ktorého by nás Ministerstvo životného prostredia SR informovalo. Takže nie je pravda, že ak by obec predložila požadované doklady, automaticky by dostala dotáciu.
Na uvedený projekt obec vynaložila 9 500,- EUR ( náklady na projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie, vypracovanie projektového spisu).


Záverom by som rád uviedol, že obec je pripravená kedykoľvek, v prípade, že budú vyhlásené ďalšie výzvy, žiadať o poskytnutie dotácie na výstavbu zberného dvora.


S pozdravom
Ing. František Mastný
starosta obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zberny_dvor_stanovisko Veľkosť: 477.6 kB Formát: pdf Dátum: 12.10.2020
Odvolanie_ZDS Veľkosť: 2.49 MB Formát: pdf Dátum: 12.10.2020
Vyjadrenie_1 Veľkosť: 3.48 MB Formát: pdf Dátum: 12.10.2020