Obec Most pri Bratislave
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Pracovná ponuka

Pracovná ponuka
            

Pracovná ponuka

 

Obec Most pri Bratislave prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu

údržba verejnej zelene a miestnych komunikácií“

 

Požiadavky, ktoré musí spĺňať záujemca o túto pracovnú pozíciu:

 

1. Kvalifikačné predpoklady:

ukončené stredoškolské vzdelanie - SOU

vodičský preukaz skupiny B

2. Iné predpoklady:

- dobrý fyzický stav

 

Všeobecné podmienky:

1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania musí obsahovať najmä:

meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj

písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

2. K prihláške je potrebné doložiť:

profesijný životopis

 

Termín nástupu: 01.03.2018 (prípadne dohodou)

Platové podmienky upravuje zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave , alebo doručiť osobne do podateľne Obecného úradu v Moste pri Bratislave do 23.2.2018.

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mastný

starosta obce