Obec Most pri Bratislave
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ
   

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 14.decembra 2017 (štvrtok) o 16.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave.

P r o g r a m :

 • Otvorenie
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Voľba návrhovej komisie
 • Program rokovania OZ
 • Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 7. 12. 2017
 • Kontrola uznesení OZ zo dňa 19. 10. 2017
 • ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce v roku 2018
 • OZ FK Slovan Most pri Bratislave - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce v roku 2018
 • OZ Mostík - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce v roku 2018
 • Spoločenstvo vlastníkov bytového domu č. 57 – Odkúpenie pozemku – žiadosť o udelenie výnimky.
 • Roľnícke družstvo podielnikov – Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a. s.
 • BON REALITY spol. s r. o. – Žiadosť o zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.
 • RYVA s. r. o. – Žiadosť o čiastkovú zmenu územného plánu
 • OZ Pod Pšeno – Rodinné domy – Prevzatie verejného osvetlenia v časti Pod Pšeno – Rodinné domy
 • General Land s. r. o. , RP1 s. r. o. – Kúpna zmluva
 • OZ re(KREÁCIA) – Darovacia zmluva
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave na I. polrok 2018
 • Návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 2/2017
 • Návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2018, 2019, 2020
 • Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
 • Kanalizácia M&M, s. r. o. – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 • Mgr. Frič, Ing. Fričová – Žiadosť o sociálnu výpomoc
 • Termíny rokovaní obecnej rady a obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave v roku 2018
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver