Obec Most pri Bratislave
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zákaz spaľovania odpadu

Zákaz spaľovania odpadu
             

V zmysle § 3, ods. 3 VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Most pri Bratislave je:


„Každý občan povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.“


Ďalej podľa § 3, ods. 5, písmeno f) a g) sa zakazuje:


„Zneškodňovať spaľovaním biologický rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch a spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.“


V súlade s vyššie uvedeným žiadame všetkých občanov, aby nespaľovali odpad na svojich pozemkoch a tiež na verejnom priestranstve a nepoškodzovali tak životné prostredie a neohrozovali zdravie ľudí.