Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ
  
09.04.2018
Autor: Obec Most pri Bratislave

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 12. apríla 2018 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave.  

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a 2overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Program rokovania OZ
 5. Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 5. 4. 2018
 6. Kontrola uznesení OZ zo dňa 2. 2018
 7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2018
 8. Základná škola Most pri Bratislave – Žiadosť o navýšenie počtu žiakov v 5. ročníku pre školský rok 2018/2019
 9. R&F Slovakia s. r. o. – Žiadosť o povolenie uloženia sietí – elektrického vedenia a vodovodu
 10. Viera Guldanová – Žiadosť o predaj pozemku
 11. RYVA s. r. o. – Žiadosť o zmenu územného plánu
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. František Mastný

                                                                                                               starosta obceNewsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.