Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej
   
19.10.2017
Autor: Obec Most pri Bratislave

Obec Dunajská Lužná zastúpená starostom obce podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej

s termínom nástupu 01.01.2018

 

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 

• vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MS SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,

• vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

• bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.

• zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.

• ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) a § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.

 

Požadované doklady:

 

• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,

• štruktúrovaný profesijný životopis (príp. doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu),

• overené kópie dokladov o vzdelaní, • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady, • stručný písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

• výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace, • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti

• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi v obálke označenej „Neotvárať - VK ZUŠ" treba doručiť poštou na adresu

Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná

alebo osobne v stránkových hodinách obecného úradu. Termín podávania žiadostí je do 6. 11. 2017 do 11:00 h.

V prípade zaslania prihlášky poštou rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.