OKRESNÝ ÚRAD SENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE úsek štátnej vodnej správy
Hurbanova 21, 903 01  Senec

Číslo spisu
OU-SC-OSZP-2023/000852-019
Senec
17. 05. 2023
Logo
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie číslo OU-SC-OSZP-2023/000852/I-12-k/Ke(2022/006925) sa doručí účastníkom konania: Obci Most pri Bratislave sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie na vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Toto rozhodnutie (vyhláška) musí byť vyvesené 15 dní na verejnej tabuli obce, aj na stránke príslušného orgánu na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle (http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis). Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená na Okresný úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky. Vyvesená dňa....................................... Zvesená dňa........................................ Podpis, pečiatka Podpis, pečiatka Doručí sa verejnou vyhláškou: 1. R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 2. Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave IČO 00 304 964 - vyhláška na vyvesenie 3. Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave IČO 00 304 964 4. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke, alebo iné právo k pozemkom, alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť výstavbou priamo, alebo nepriamo dotknuté. Dotknuté orgány a organizácie: 5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 IČO 35850370 6. Kanalizácia M&M, s. r. o., Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave IČO 35776498 7. SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 8. Hydromeliorácie, š. p., Vrakúnská 29, 825 63 Bratislava 211 9. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava., 10. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 12. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13. Progres-TS, s. r. o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava IČO 35 691 778 Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
Výrok
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa § 5 zák., č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) po vykonanom dodatočnom stavebnom a kolaudačnom konaní I. dodatočne p o v o ľ u j e stavebníkovi R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982, podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a § 80, § 82 ods. 1, § 88a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavbu: Areálová kanalizácia „Most pri Bratislave – Dunajská ulica Tlaková kanalizácia“ hlavná vetva tlakovej kanalizácie p. č. 1943/1, 1943/2, podružné vetvy tlakovej kanalizácie p. č. 1870/57, 1870/58, 1870/59, 1870/38 k. ú. Most pri Bratislave. Predloženú projektovú dokumentáciu pre dodatočné stavebné povolenie s užívaním „Most pri Bratislave – Dunajská ulica Tlaková kanalizácia“ autorizoval Ing. Boris Pomothy, reg. č.: 6474*A2, PIPS EU s. r. o., Mierová 30, 821 05 Bratislava, č. zákazky 07/2021 v 11/2021. Stanovisko obce Most pri Bratislave pod číslom SO-284-3799-2022-Kv zo dňa 12.05.2022 k dodatočnému stavebnému povoleniu - „Most pri Bratislave - Dunajská ulica tlaková kanalizácia“: „Obec Most pri Bratislave posúdila Vašu žiadosť o stanovisko k vydaniu dodatočného stavebného povolenia spojeného s užívacím povolením na stavbu verejných rozvodov kanalizácie na pozemku parc.č. 1943/1, 1943/2 a prípojky na parc.č. 1870/57, 1870/58, 1870/59 a 1870/38, k.ú. Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave. Obec Most pri Bratislave súhlasí s vydaním dodatočného stavebného povolenia spojeného s užívacím povolením na stavbu verejných rozvodov kanalizácie na uvedených pozemkoch. Uvedená stavba je v súlade s územným plánom obce.“ Všeobecné podmienky: Účelom stavby je zabezpečiť v predmetnej lokalite odvádzanie splaškových vôd areálovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie v obci. Stavbu tvoria stavebné objekty: Most pri Bratislave – Dunajská ulica Tlaková kanalizácia Navrhovaný systém tlakovej kanalizácie sa skladá z hlavnej vetvy (potrubie uložené v ulici) a podružných vetiev (potrubia spájajúce plánovanú domovú čerpaciu šachtu s hlavnou vetvou). Domové čerpacie šachty nie sú súčasťou stavby, realizovať sa budí v rámci ZTI jednotlivých rodinných domov. Podstatou tlakovej kanalizácie je zvedenie splaškových odpadových vôd z domácností ležatou gravitačnou kanalizáciou priamo do domových čerpacích šachiet s priemerom 10OO mm, ktoré budú umiestnené na pozemkoch rodinných domov. Z týchto domových čerpacích šachiet sú následne odpadové vody dopravované tlakovým potrubím (HDPE D40 - D63 mm) až do bodu zaústenie - šachty na existujúcej gravitačnej kanalizácii. Zdroje tlakov sú vždy na začiatku tlakových potrubí - u producentov odpadových vôd. Týmto miestom je domová čerpacia šachta na pozemku odvodňovanej nehnuteľnosti. Existujúca šachta na gravitačnej kanalizácii, do ktorej bude zaústená tlaková kanalizácia, sa stavebne upraví na šachtu ukludňujúcu. Súčasťou tejto stavby je iba hlavná vetva a podružné vetvy. Domové čerpacie šachty, gravitačné kanalizačné potrubie medzi rodinným domom a čerpacou šachtou, ako aj NN káble pre čerpaciu šachtu si budú riešiť majitelia jednotlivých domov - nie je súčasťou navrhovanej stavby. Pretože sa v systéme predpokladá použitie objemových čerpadiel, môže trasa kanalizácie kopírovať terén bez použitia vzdušníkov a kalníkov, nakoľko objemové čerpadlá umožňujú udržiavať potrubia v čistote bez zanášania. Lomové a revízne šachty na kanalizácii odpadajú, pretože sa jedná o tlakovú kanalizáciu. Navrhovaná kanalizácia sa navrhuje v nasledovnom rozsahu: Hlavná vetva tlakovej kanalizácie Vetva Dĺžka [m] Materiál Profil vetva A 163,01 HDPE PE100 SDR11 D63x5,8 SPOLU 163,01 metrov Podružné vetvy tlakovej kanalizácie Vetva Dĺžka [m] Materiál Profil A1 5,17 HDPE PE100 SDR11 D40x3,7 A2 5,25 HDPE PE100 SDR11 D40x3,7 A3 5,28 HDPE PE100 SDR11 D40x3,7 A4 5,33 HDPE PE100 SDR11 D40x3,7 SPOLU 21,03 metrov HLAVNÁ VETVA TLAKOVEJ KANALIZÁCIE vetva 1 - HDPE D63x5,8 dĺžky 163,01 m Vetva 1 začína napojením na existujúcu gravitačnú kanalizácie PVC DN300 v ulici Dunajská na parcele č. 1943/1 k.ú. Most pri Bratislave, do existujúcej revíznej kanalizačnej šachty - táto sa stavebne patrične upraví. Potrubie je následne trasované smerom na sever, v asfaltovej ceste a v zelenom páse v súbehu s miestnou asfaltovou komunikáciou. Vetva sa končí na parcele č. 1943/2 k.ú. Most pri Bratislave - na konci vetvy sa osadí podzemná preplachovacia súprava. Po trase sa na hlavné kanalizačné potrubie napoja celkom 4 podružné vetvy (A1, A2, A3, A4).Detailné smerové a výškové vedenie navrhovaných potrubí je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie. PODRUŽNÉ VETVY TLAKOVEJ KANALIZÁCIE Podružné vetvy sú navrhnuté z materiálu HDPE PE100 SDR 11 v dimenzii D40. Hĺbka uloženia dna potrubia sa bude pohybovať v rozmedzí 1,6 - 2,0 m. Potrubie kanalizácie bude uložené pod vodovodné potrubia. Podružná vetva začína ako odtok z plánovanej domovej čerpacej stanice (bude riešená v rámci ZTI rodinného domu) a končí sa v bode napojenia na hlavnú vetvu kanalizácie - toto napojenie je navrhnuté elektrotvarovkou. Pred bodom napojenia sa na podružnej vetve osadí podzemný uzáver s teleskopickou zemnou súpravou. Celkovo boli navrhnuté 4 podružné kanalizačné vetvy. Tlaková kanalizácia bude do existujúcej gravitačnej kanalizácie napojená cez ukľudňujúcu šachtu - táto vznikne úpravou existujúcej kanalizačnej šachty. Majetkovoprávne vzťahy Stavba je realizovaná na pozemkoch: - p. č. 1943/1, 1943/2, zapísané na LV č. 611 vlastník Obec Most pri Bratislave, č. 96, 900 46 IČO 00304 964 - podružné vetvy tlakovej kanalizácie p. č.: - 1870/57 zapísané na LV č.2448 vlastník Mário Dúha, Nobelova 5836/7, 917 01 Trnava - 1870/58 zapísané na LV č.2530 vlastníci: Voľanský Jozef a Katarína Voľanská, Kadnárova 2517/49, 831 51 Bratislava - 1870/59 zapísané na LV č. 2589 vlastník Ing. Koperová Veronika, Žitavská 5041/14, 821 07 Bratislava - 1870/38 zapísané na LV č. 1852 vlastníci: 1 Šemrinec Tomáš, Bratislavská 791/64A, 900 46 Most pri Bratislave 2Andrea Baničová, Bratislavská 791/64A, 900 46 Most pri Bratislave k. ú. Most pri Bratislave Dodržať podmienky: Zmluvy o zriadení vecných bremien zo dňa 17.04.2023 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: Povinný: Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96/98, Most pri Bratislave 900 46 IČO 00 305 057 zastúpená: Mgr. Katarína Rentková, PhD., starostka obce a Oprávnený: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 zastúpená: Fridrich Kasák, konateľ, „1. Povinný je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1, nasledovných nehnuteľností – pozemkov: p. č. 1943/1 LV. č. 611 výmera 1940 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Most pri Bratislave, obec: Most pri Bratislave, okres Senec, 1943/2 LV. č. 611 výmera 7766 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Most pri Bratislave, obec: Most pri Bratislave, okres Senec, (ďalej len „Zaťažená nehnuteľnosť“), Nájomnej zmluvy zo dňa 16.03.2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ Mário Dúha, Nobelova 5836/7, 917 01 Trnava a Nájomca: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 „1. Predmet nájmu 1. Predmetom nájomného vzťahu je pozemok p. č. 1870/57 o výmere 427 m2, zapísané na LV č. 2448,“ Nájomnej zmluvy zo dňa 16.03.2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ Ing. Koperová Veronika, Žitavská 5041/14, 821 07 Bratislava a Nájomca: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 „1. Predmet nájmu 1. Predmetom nájomného vzťahu je pozemok p. č. 1870/59 o výmere 600 m2, zapísané na LV č. 2589,“ Nájomnej zmluvy zo dňa 16.03.2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Prenajímatelia: Voľanský Jozef a Katarína Voľanská, Kadnárova 2517/49, 831 51 Bratislava a Nájomca: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 „1. Predmet nájmu 1. Predmetom nájomného vzťahu je pozemok p. č. 1870/58 o výmere 400 m2, zapísané na LV č. 2530,“ Nájomnej zmluvy zo dňa 16.03.2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ: 1 Šemrinec Tomáš, Bratislavská 791/64A, 900 46 Most pri Bratislave 2 Andrea Baničová, Bratislavská 791/64A, 900 46 Most pri Bratislave a Nájomca: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 „1. Predmet nájmu 1. Predmetom nájomného vzťahu je pozemok p. č. 1870/38 o výmere 600 m2, zapísané na LV č. 1852,“ II. užívanie stavby Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 1. Užívateľ predmetnej stavby je povinný vodnú stavbu a zariadenie riadne udržovať a prevádzkovať. 2. Vodná stavba areálová kanalizácia „Most pri Bratislave – Dunajská ulica Tlaková kanalizácia“ hlavná vetva tlakovej kanalizácie bude vo vlastníctve a v prevádzke: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 3. Vodné stavby prevádzkovať v zmysle schváleného prevádzko¬vého poriadku. 4. Zmena povolenia a užívania stavby sa riadi ust. § 24 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 85 zákona č.50/1976 Zb. v znení jeho novely. Zmeny v spôsobe užívania vodnej stavby sú možné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne 5. Do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia požadujeme majetkovoprávny a prevádzkový režim usporiadať v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Predmetné zmluvy o odbornom výkone prevádzky a zmluvy o odvádzaní odpadových vôd po uzatvorení predložiť na Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy. 6. Dodržať Podmienky: • Zmluvy o zriadení vecných bremien zo dňa 17.04.2023 uzatvorenú medzi zmluvnými stranami: Povinný: Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96/98, Most pri Bratislave 900 46 IČO 00 305 057 zastúpená: Mgr. Katarína Rentková, PhD., starostka obce a Oprávnený: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 zastúpená: Fridrich Kasák, konateľ, „1. Povinný je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1, nasledovných nehnuteľností – pozemkov: p. č. 1943/1 LV. č. 611 výmera 1940 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Most pri Bratislave, obec: Most pri Bratislave, okres Senec, 1943/2 LV. č. 611 výmera 7766 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Most pri Bratislave, obec: Most pri Bratislave, okres Senec, (ďalej len „Zaťažená nehnuteľnosť“) • Čestné prehlásenie: „Firma R&F Slovakia, s. r. o., so sídlom Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 týmto čestne prehlasuje, že bude vykonávať na vodnú stavbu „most pri Bratislave – Dunajská ulica, tlaková kanalizácia“ výkon prevádzky. Čestné prehlásenie sa vydáva za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia.“ • Vyjadrenia: Kanalizácia M&M, s. r. o., Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave IČO 35 776 498 zo dňa 12.12.2022 pod číslom KR-696: „Ako prevádzkovateľ verejnej splaškovej kanalizácie v obci Most pri Bratislave súhlasíme s kolaudáciou predmetnej vodnej stavby. Naša spoločnosť nebude vykonávať na predmetnú stavbu výkon odbornej prevádzky. Upozorňujeme, že v zmysle §23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Z tohto dôvodu, ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie požadujeme, aby vlastník uzatvoril s našou spoločnosťou predmetnú zmluvu v dostatočnom predstihu. V prípade splnenia technických podmienok pripojenia uzatvorí vlastník s našou spoločnosťou zmluvu o odvádzaní odpadových vôd. Toto vyjadrenie zároveň nahrádza vyjadrenie štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, a to podľa bodu 5.1 Zmluvy č. K-4/1999 o prevádzke kanalizačnej siete v obci Malinovo, Most pri Bratislave, Studené a ČOV zo dňa 21.01.2000, v znení dodatku č. 1, uzatvorenej medzi VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752 a Kanalizácia M&M, s.r.o., Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 776 498, v zmysle ktorej zmluvy súhlas s pripojením nových producentov odpadových vôd (a ich infraštruktúry) na verejnú kanalizáciu vydáva prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, spoločnosť Kanalizácia M&M, s.r.o., a to vrátane vydávania akýchkoľvek vyjadrení, súhlasov a záväzných stanovísk súvisiacich s pripojením nových producentov (a ich infraštruktúry) potrebných alebo požadovaných príslušnými orgánmi verejnej správy v územných, stavebných a kolaudačných konaniach.“ Námietky účastníkov konania neboli vznesené. Všetci účastníci konania s vydaním dodatočného stavebného povolenia stavby s jej užívaním súhlasili.
Odôvodnenie
R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982, ktorý dňa 23.03.2022, doplnením dňa 20.05.2022, 04.07.2022, 26.07.2022, 12.12.2022, 17.04.2023, 27.04.2023, 02.05.2023 podal na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy návrh na vydanie povolenia o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním a uvedenie diela do trvalej prevádzky na vyššie uvedené stavby v zmysle ust.§ 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ust. § 76 zákona č.50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné doklady na riadne posúdenie stavby v súlade so zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, žiadateľ bol vyzvaný na doplnenie podania listom číslo OU-SC-OSZP-2022/006925/Ke-169 zo dňa 28.04.2022 a konanie bolo prerušené rozhodnutím číslo OU-SC-OSZP-2022/006925/PK-43/Ke dňa 28.04.2022. Podanie bolo doplnené dňa 20.05.2022, 04.07.2022, 26.07.2022. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) oznámil verejnou vyhláškou číslo OU-SC-OSZP-2022/006925/VY-22/Ke zo dňa 07.09.2022 začatie konania podľa § 80 a § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) o dodatočnom povolení stavby s užívaním zvolané s ústnym pojednávaním a miestnym šetrením, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.10.2022 so stretnutím účastníkov konania na mieste stavby. Zároveň okresný úrad verejnou vyhláškou číslo OU-SC-OSZP-2022/006925/VY-22/Ke zo dňa 07.09.2022 vyzval žiadateľa, podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a §19 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, aby najneskôr do kolaudačného konania konaného dňa 27.10.2022 doplnil podanie. Podanie bolo doplnené dňa 12.12.2022, 17.04.2023, 27.04.2023. Verejná vyhláška bola na obci zvesená dňa 05.10.2022. Okresný úrad Senec zaslal oznámenie o začatí konania vo veci prešetrenia správneho deliktu, v zmysle ust. § 74 ods. 2) zákona o vodách a § 106 ods. 3) písm. b) stavebného zákona za účelom prejednania protiprávneho konania a nariadil ústne pojednávanie o čom bola spísaná zápisnica. Žiadateľ na svoju obhajobu nevypovedal nové dôkazy vo veci prešetrenia správneho deliktu o čom bola spísaná zápisnica. Rozhodnutím bola stavebníkovi uložená pokuta, ktorú dňa 13.12.2022 uhradil. Na ústnom konaní a miestnom zisťovaní dňa 27.10.2022 boli prítomní: žiadateľ: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 konateľ: Fridrich Kasák, za OÚ-SC-OSŽP- úsek štátnej vodnej správy: Ing. Jana Kellová. Dotknutí účastníci konania mali možnosť vzniesť námietky a pripomienky najneskôr v deň ústneho pojednávania. V stanovenej lehote námietky a pripomienky neboli vznesené. Účastníci konania s dodatočným stavebným povolením spojeným s užívaním stavby súhlasili. Na základe predložených podkladov a stanovísk organizácií, orgánov štátnej správy, vlastníkov a prevádzkovateľov Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Žiadateľ po doplnení podania k žiadosti uviedol údaje podľa §8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a priložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii, vyjadrenia orgánov štátnej správy. Okresný úrad preskúmal všetky podklady pre vydanie dodatočného stavebného povolenia stavby a kolaudačného rozhodnutia, ktorými sú: návrh vydanie dodatočného stavebného povolenia stavby a kolaudačného rozhodnutia na kolaudáciu s prílohami, stanovisko obce Most pri Bratislave pod číslom SO-284-3799-2022-Kv zo dňa 12.05.2022 k dodatočnému stavebnému povoleniu - „Most pri Bratislave - Dunajská ulica tlaková kanalizácia“: „Obec Most pri Bratislave posúdila Vašu žiadosť o stanovisko k vydaniu dodatočného stavebného povolenia spojeného s užívacím povolením na stavbu verejných rozvodov kanalizácie na pozemku parc.č. 1943/1, 1943/2 a prípojky na parc.č. 1870/57, 1870/58, 1870/59 a 1870/38, k.ú. Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave. Obec Most pri Bratislave súhlasí s vydaním dodatočného stavebného povolenia spojeného s užívacím povolením na stavbu verejných rozvodov kanalizácie na uvedených pozemkoch. Uvedená stavba je v súlade s územným plánom obce.“, na okresný úrad doručené dňa 27.04.2023, LV č.: 1852, 2448, 2589, 2530, 1852, 611, Katastrálna mapa, Nájomná zmluva zo dňa 16.03.2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ Mário Dúha, Nobelova 5836/7, 917 01 Trnava a Nájomca: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 „1. Predmet nájmu 1. Predmetom nájomného vzťahu je pozemok p. č. 1870/57 o výmere 427 m2, zapísané na LV č. 2448,“ Nájomá zmluva zo dňa 16.03.2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ Ing. Koperová Veronika, Žitavská 5041/14, 821 07 Bratislava a Nájomca: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 „1. Predmet nájmu 1. Predmetom nájomného vzťahu je pozemok p. č. 1870/59 o výmere 600 m2, zapísané na LV č. 2589,“, Nájomná zmluva zo dňa 16.03.2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Prenajímatelia: Voľanský Jozef a Katarína Voľanská, Kadnárova 2517/49, 831 51 Bratislava a Nájomca: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 „1. Predmet nájmu 1. Predmetom nájomného vzťahu je pozemok p. č. 1870/58 o výmere 400 m2, zapísané na LV č. 2530,“, Nájomná zmluva zo dňa 16.03.2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ: 1 Šemrinec Tomáš, Bratislavská 791/64A, 900 46 Most pri Bratislave 2 Andrea Baničová, Bratislavská 791/64A, 900 46 Most pri Bratislave a Nájomca: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 „1. Predmet nájmu 1. Predmetom nájomného vzťahu je pozemok p. č. 1870/38 o výmere 600 m2, zapísané na LV č. 1852,“, Zápis číslo 1/10/2020/HLH zo dňa 29.05.2020 o odovzdaní a prevzatí stavby „Most pri Bratislave – Dunajská ulica Tlaková kanalizácia“ od dodávateľa stavby: HLH, s. r. o., Maslovce 628, 930 39 Čenkovce, IČO 44 591 063, na okresný úrad doručené dňa 04.07.2022, Zápis o skúške vodotesnosti stôk: „Most pri Bratislave – Dunajská ulica Tlaková kanalizácia“ od dodávateľa stavby: HLH, s. r. o., Maslovce 628, 930 39 Čenkovce, IČO 44 591 063, na okresný úrad doručené dňa 04.07.2022, Geodetické podklady: Porealizačné zameranie stavby „Most pri Bratislave – Dunajská ulica Tlaková kanalizácia“, ktorý autorizačne overil Ing. František Federla, autorizovaný geodet a kartograf reg. č.: *089* a Geodetická kancelária Ing. Federla, Ihrisková 6, Bratislava v 28.05.2020 na okresný úrad doručené dňa 04.07.2022, Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby „Most pri Bratislave – Dunajská ulica Tlaková kanalizácia“ autorizoval Ing. Boris Pomothy, reg. č.: 6474*A2, PIPS EU s. r. o., Mierová 30, 821 05 Bratislava, č. zákazky 07/2021 v 11/2021, na okresný úrad doručená dňa 12.12.2022, potvrdenie o úhrade správneho poplatku zo dňa 23.03.2022 pod číslom ID:C12-230322-0082 suma 230,00 €, Čestné prehlásenie: „Firma R&F Slovakia, s. r. o., so sídlom Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 týmto čestne prehlasuje, že bude vykonávať na vodnú stavbu „most pri Bratislave – Dunajská ulica, tlaková kanalizácia“ výkon prevádzky. Čestné prehlásenie sa vydáva za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia.“ vrátane predložených predpísaných dokladov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy: stanoviská k stavebnému konaniu: Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva pod číslom OU-SC-OSZP-2022/011378/-004 zo dňa 07.07.2022, Vyjadrenia súhlasu Kanalizácie M&M, s. r. o., Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave IČO 35 776 498 zo dňa 09.03.2022 pod číslom SP-383 k PD pre vydanie dodatočného povolenia stavby, Hydromeliorácie š. p. zo dňa 22.06.2022 pod číslom 3686-2/120/2022, na okresný úrad doručené dňa 26.07.2022, vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., č. 6612222170 zo dňa 14.01.2023, Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava IČO 53 871 103 zo dňa 20.06.2022 pod značkou 1119/22/625, Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-SC-OCDPK-2022/010744-002 zo dňa 21.06.2022, Západoslovenská distribučná zo dňa 02.06.2022 značka CD 42035/2022, na okresný úrad doručené dňa 04.07.2022, Distribúcia SPP zo dňa 09.06.2022 pod číslom TD/NS/0436/2022/An, na okresný úrad doručené dňa 04.07.2022, Súhlasné záväzné stanoviská ku kolaudačnému konaniu: Kanalizácia M&M, s. r. o., Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave IČO 35 776 498 zo dňa 12.12.2022 pod číslom KR-696. Dňa 17.04.2023 žiadateľ na okresný úrad doplnil podanie o Zmluvu o zriadení vecných bremien zo dňa 17.04.2023 uzatvorenú medzi zmluvnými stranami: Povinný: Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96/98, Most pri Bratislave 900 46 IČO 00 305 057 zastúpená: Mgr. Katarína Rentková, PhD., starostka obce a Oprávnený: R&F Slovakia, s. r. o., Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 zastúpená: Fridrich Kasák, konateľ, „1. Povinný je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1, nasledovných nehnuteľností – pozemkov: p. č. 1943/1 LV. č. 611 výmera 1940 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Most pri Bratislave, obec: Most pri Bratislave, okres Senec, 1943/2 LV. č. 611 výmera 7766 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Most pri Bratislave, obec: Most pri Bratislave, okres Senec, (ďalej len „Zaťažená nehnuteľnosť“). Dňa 02.05.2023 žiadateľ doplnil podanie o Čestné prehlásenie zo dňa 18.04.2023: „Firma R&F Slovakia, s. r. o., so sídlom Veterná 1775/31, Šamorín 931 01, IČO: 46 805 982 týmto čestne prehlasuje, že bude vykonávať na vodnú stavbu „most pri Bratislave – Dunajská ulica, tlaková kanalizácia“ výkon prevádzky. Čestné prehlásenie sa vydáva za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia.“ Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 a § 73 ods. 1 vodného zákona a § 76 a § 88a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie kolaudačných rozhodnutí. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 140 stavebného zákona sa na kolaudačné konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 17 až 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah návrhu na kolaudačné rozhodnutie, doklady, ktoré majú byť predložené na ústnom konaní a obsah kolaudačného rozhodnutia. Okresný úrad zohľadnil výsledok ústneho konania s miestnym zisťovaním, podľa ktorého sa stavba uskutočnila v súlade s dokumentáciou a podkladmi overenými stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním stavby, nakoľko skutočné vyhotovenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom a územným plánom obce a nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, ale aj vodným zákonom. Na základe stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a ostatných podkladov okresný úrad zistil, že skutočné realizovanie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem. Stavebník zaplatil podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov 230,00 EUR.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, na Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10325
Doručuje sa
R & F Slovakia s.r.o., Veterná , 931 01 Šamorín, Slovenská republika
Obec Most pri Bratislave, Most pri Bratislave 96, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
Kanalizácia M & M, s.r.o., Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova  6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova , 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
PROGRES-TS, s. r. o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava, Slovenská republika