Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva na matričnom úrade. Ak požiada o osvedčenie osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na matričný úrad, po dohode s matrikárkou sa vykoná osvedčenie aj na inom vhodnom mieste.

1. Čo je k tomu potrebné?

  • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovny doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt pre cudzinca)
  • originál listiny, ktorá sa osvedčuje 

2. Poplatky

  • osvedčenie podpisu na listine - za každý podpis                                       2,- eur
  • osvedčenie fotokópie listiny - za každú stranu                                           2,- eur

Obec nevykonáva osvedčovanie:

  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány)
  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzineak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Pri osvedčovaní podpisu na listine  obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan SR preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie údaje uvedené v OP. Na základe uvedeného, MV SR vydalo usmernenie, že osvedčiť podpis sa dá len na základe verejnej listiny. "Potvrdenie o občianskom preukaze" nie je polnohodnotná náhrada za občiansky preukaz a už vôbec nie verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu.