Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výpisy z matrík - rodný list, úmrtný list, sobášny list

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis (rodný list, sobášny list, úmrtný list) alebo umožní v prítomnosti matrikára nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy

 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny
 • splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti
 • poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará
 • súdom ustanovenému opatrovníkovi
 • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon

Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

1. Čo je k tomu potrebné?

 • doklad totožnosti

2. Poplatky

 • vydanie výpisu z matriky (rodný list, sobášny list alebo úmrtný list)          5,- eur
 • nahliadnutie do matrík - za každý zväzok                                                         2,- eur