Odstávka vody dňa 2.7.2018 - Studené

Odstávka vody dňa 2.7.2018 - Studené
    
25.06.2018
Autor: Obec Most pri Bratislave

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu Vám v zmysle z.č. 442/2002 Z.z. O verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách ..., §32, ods.(7), bod b) oznamujem prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle §32, ods.(1), bod d) vyššie uvedeného zákona.


Uvedené prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa 2.7.2018, v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v Moste pri Bratislave /Studené/.


Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného bude
zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedenom čase.


Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak predmetná oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov Vášho mesta / Vašej obce.

V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a.s.,
na tel. čísle 0800 121 333.