Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu
      
10.03.2018
Autor: Obec Most pri Bratislave

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že  dňa 21.03.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v čase od 08.00 do 16.00 hod z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu na uliciach Bratislavská, Dunajská, Budovateľská, Veterná, športová, Poľná, Krátka, Tichá, Pri Tureckom kopci, Technická. Náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou bude zabezpečené prejazdom cisternového motorového vozidla na uvedených uliciach.

 

 

 

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu Vám v zmysle z.č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ..., §32, ods.(7), bod b) oznamujem prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle §32, ods.(1), bod d) vyššie uvedeného zákona.

 

Uvedené prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa 21.3.2018..........., v čase od 8.00.......... hod. do 16.00............ hod. v uliciach Most pri Ba-Bratislavská od Dunajskej, Dunajská po Budovateľskú, Veterná, Športová od Poľnej po Bratislavskú, Krátka,Tichá, Pri Tureckom vrchu, Technická /smer von z obce/.

 

Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného  bude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedenom čase a uvedených uliciach.

 

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak predmetná oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov Vášho mesta / Vašej obce. V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a.s., na tel. čísle 0800 121 333.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o komunikáciu predmetnej informácie vo Vašom meste / Vašej obci pomocou mediálnych prostriedkov ak takýmito disponujete.