Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu
     
03.11.2017
Autor: Obec Most pri Bratislave

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu Vám v zmysle z.č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ..., §32, ods.(7), bod b) oznamujem prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle §32, ods.(1), bod d) vyššie uvedeného zákona.

 

Uvedené prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa 14.11.2017..........., v čase od 8.00.......... hod. do 14.00............ hod. v uliciach Most pri Ba-M.R.Štefanika a Nálepková od Limbovej po koniec Vášho mesta / Vašej obci.  

 

Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného  bude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedenom čase a uvedených uliciach.

 

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak predmetná oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov Vášho mesta / Vašej obce. V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a.s., na tel. čísle 0800 121 333.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o komunikáciu predmetnej informácie vo Vašom meste / Vašej obci pomocou mediálnych prostriedkov ak takýmito disponujete.