Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ
        
17.02.2018
Autor: Obec Most pri Bratislave

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 22. februára 2018 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave.

P r o g r a m 

 • Otvorenie
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Voľba návrhovej komisie
 • Program rokovania OZ
 • Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 15. 2. 2018
 • Kontrola uznesení OZ zo dňa 14. 12. 2017
 • Plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2017
 • Návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 1/2018
 • Spoločenstvo vlastníkov bytového domu č. 57 – Odkúpenie pozemku – žiadosť o udelenie výnimky
 • Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy
 • Návrh VZN č. 1/2018 – o elektronických službách obce Most pri Bratislave
 • Návrh VZN č. 2/2018 - o podmienkach používania miestnych pozemných komunikácií, verejných účelových pozemných komunikácií, neverejných účelových pozemných komunikácií, cestné ochranné pásmo v katastrálnom území Most pri Bratislave a katastrálnom území Studené
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za II. polrok 2017
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za rok 2017
 • Mykola Kocipak – Žiadosť odkúpenie nehnuteľného majetku obce – pozemok
 • BRUK s. r. o. – Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na parc. č. 1533/30 a parc. č. 1533/31 k. ú. Most pri Bratislave
 • Návrh úpravy organizácie dopravy ul. Športová, ul. Školská a okolie základnej školy
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

 

Ing. František Mastný

starosta obce