Oznámenie o delegovaní členov do okrskových volebných komisií

Oznámenie o delegovaní členov do okrskových volebných komisií
     
21.08.2017
Autor: Obec Most pri Bratislave

Oznámenie o delegovaní členov do okrskových volebných komisií
Voľby do VÚC 2017


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť do 05.10.2017


- v listinnej forme – osobne do podateľne OcÚ alebo poštou na adresu OcÚ, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave,


- v elektronickej forme na adresu sekretariat@mostpribratislave.sk, zriadenú Obecným úradom v Moste pri Bratislave; elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie.

 


Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.